horso by themebuzz
Zarezerwuj w kalendarzu

Prawo cywilne

Prawo cywilne

Zagadnienia związane z prowadzeniem spraw z zakresu prawa cywilnego są jedną z głównych specjalizacji naszej Kancelarii. To jedna z najbardziej rozbudowanych gałęzi prawa, obejmująca sprawy związane z prawem spadkowym i rzeczowym oraz z zobowiązaniami. 

Proponujemy kompleksową obsługę prawną Klientów indywidualnych i firm, oferujemy przygotowanie pełnej dokumentacji, sporządzanie ekspertyz i reprezentację w procesach sądowych. 

Z zakresu prawa cywilnego Kancelaria świadczy następujące usługi:

Prawo spadkowe:

 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku (wraz ze zniesieniem współwłasności),
 • uznanie za niegodnego dziedziczenia,
 • roszczenie o zachowek,
 • przyjęcie spadku, 
 • odrzucenie spadku,
 • uchylenie się od skutków prawnych złożenia oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku,
 • uchylenie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku albo aktu poświadczenia dziedziczenia;

Prawo rzeczowe:

 • zasiedzenie nieruchomości,
 • współwłasność i jej zniesienie,
 • spory dotyczące ochrony prawa własności, tj. wydanie rzeczy, przywrócenie stanu poprzedniego, zaniechanie naruszeń, wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy, w tym bezumowne, naruszenie i ochronę posiadania i inne;

Prawo zobowiązań:

 • czyny niedozwolone,
 • odszkodowania z tytułu:
  • wypadków komunikacyjnych
  • zdarzeń losowych,
  • niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania,
  • kar umownych,
  • opóźnienia i zwłoki w wykonaniu zobowiązania,
  • bezpodstawne wzbogacenie,
  • świadczenie nienależne,
  • odstąpienia od umowy,
  • umowy przedwstępnej,
  • przelewu wierzytelności,
  • zmiany dłużnika,
  • skargi paulińskiej,
    
 • ustalenia treści umowy, w tym w szczególności: 
  • umowy sprzedaży (rękojmia, gwarancja, niezgodność towaru z umową, zastrzeżenie własności, prawo odkupu, prawo pierwokupu, sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa),
  • ​umowy o dzieło (opóźnienie prac, wadliwe wykonywanie, rękojmia, odstąpienia od umowy),
  • ​umowy o roboty budowlane (umowy z podwykonawcą, gwarancja zapłaty, opóźnienie prac, wadliwe wykonywanie, rękojmia, odstąpienie od umowy),
  • ​umowny najmu, w tym najmu lokalu mieszkalnego (eksmisja z lokalu mieszkalnego, wstąpienie osób bliskich, odpowiedzialność za zapłatę czynszu, wstąpienie w prawa zbywcy przez nabywcę),
  • ​umowy dzierżawy,
  • ​umowy pożyczki,
  • ​umowy darowizny,
  • ​umowy renty i dożywocia,
  • ​umowy deweloperskiej,
  • ​umowy ubezpieczenia,
  • ​umowy przewozu.
Call Now ButtonZadzwoń