horso by themebuzz
Zarezerwuj w kalendarzu

Uprowadzenie rodzicielskie

Czy będąc rozwiedzionym rodzicem zastanawiałeś się czy możesz bez zgody i wiedzy drugiego rodzica wyjechać z dzieckiem za granicę lub zatrzymać je na stałe, pozbawiając tym samym rodzica możliwości utrzymywania kontaktu z dzieckiem? To pytanie bardzo często w mojej praktyce zawodowej zadają mi rodzice, którzy uwikłani w osobisty konflikt nie potrafią znaleźć wspólnego porozumienia, co do sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, czy też ustalenia miejscu pobytu dziecka. Moja odpowiedź niejednokrotnie bardzo ich zaskakuje, albowiem bezprawne zabranie małoletniego w nieznane dla drugiego rodzica miejsca, pomimo że na gruncie prawa karnego nie wyczerpuje znamion przestępstwa,  jest działaniem na szkodę dziecka.

Zatem jakie konsekwencje prawne może ponieść rodzic, który uprowadził dziecko? Po pierwsze, jeżeli drugi rodzić posiada pełną władzę rodzicielską, może zgłosić fakt zaginięcia dziecka na policję, która zobowiązana jest do przyjęcia zgłoszenia i podjęcia stosownych czynności. Należy pamiętać, że nie ma obowiązku odczekania 48 godzin od momentu zaginięcia, aby udać się na komendę. Po drugie, rodzic ma także możliwość złożenia odpowiedniego wniosku do sądu rodzinnego w zakresie ograniczenia lub pozbawienia praw rodzicielskich drugiego rodzica, ustalenia miejsca pobytu oraz nakazu wydania dziecka.

Jaki sąd będzie właściwy do rozpoznania sprawy? Jeżeli między stronami nie toczy się postępowanie o rozwód, separację lub unieważnienie małżeństwa –  wówczas sprawa obędzie się przed sądem rejonowym właściwym ze względu miejsca zamieszkania małoletniego. W przypadku, gdy miejsce zamieszkania dziecka nie jest znane, sąd przeprowadzi dochodzenie w celu ustalenia miejsca pobytu dziecka. 

Warto mieć na uwadze, iż żaden rodzic nie powinien swoim działaniem utrudniać drugiemu rodzicowi realizacji praw, które mu przysługują wobec małoletniego. Jeżeli oboje rodzice posiadają nieograniczoną władzę rodzicielską, każdy z nich może działać samodzielnie, o ile nie będzie rozstrzygał o istotnych sprawach dziecka, albowiem nawet rodzice żyjący w rozłączeniu są zobowiązani do podejmowania takich decyzji wspólnie. Jeżeli nie są oni w stanie dojść do porozumienia, konfliktową kwestię rozstrzygnie za nich sąd opiekuńczy. O tym, które kwestie związane ze sprawami dziecka, należy traktować jako istotne, informowałam we wcześniejszych wpisach na blogu (np. wyjazd dziecka za granicę, powierzenie pieczy nad dzieckiem, zgoda rodzica na wykonanie zabiegu operacyjnego).

Pamiętaj, uprowadzenie małoletniego przez jednego z rodziców bez wiedzy i woli drugiego rodzica uprawnionego do decydowania o istotnych sprawach dziecka jest przykładem drastycznego nadużycia władzy rodzicielskiej, uprawniającego rodzica, którego pozbawiono kontaktu z dzieckiem podjęcia kroków niosących za sobą dotkliwe konsekwencje. Postępowanie sądowe o wydanie dziecka składa się z 2 etapów, które szczegółowo omówię z Tobą, jeżeli skontaktujesz się z Kancelarią, w celu omówienia Swojej sytuacji.

Call Now ButtonZadzwoń