Prawo cywilne

Prawo cywilne to jedna z najbardziej rozbudowanych gałęzi prawa. Obejmuje trudne zagadnienia związane m.in. z prawem spadkowym, prawem rzeczowym oraz zobowiązaniami. Moje wieloletnie doświadczenie zawodowe pozwala mi na skuteczne doradztwo w ramach szeroko pojętego prawa cywilnego.

Z zakresu prawa cywilnego Kancelaria świadczy następujące usługi:

Prawo spadkowe:

 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku (wraz ze zniesieniem współwłasności),
 • uznanie za niegodnego dziedziczenia,
 • roszczenie o zachowek,
 • przyjęcie spadku, 
 • odrzucenie spadku,
 • uchylenie się od skutków prawnych złożenia oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku,
 • uchylenie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku albo aktu poświadczenia dziedziczenia;

Prawo rzeczowe:

 • zasiedzenie,
 • współwłasność i jej zniesienie,
 • spory dotyczące ochrony prawa własności, tj. wydanie rzeczy, przywrócenie stanu poprzedniego, zaniechanie naruszeń, wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy, w tym bezumowne, naruszenie i ochronę posiadania i inne;

Prawo zobowiązań:

 • czyny niedozwolone,
 • odszkodowania z tytułu:
  • wypadków komunikacyjnych
  • zdarzeń losowych,
  • niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania,
  • kar umownych,
  • opóźnienia i zwłoki w wykonaniu zobowiązania,
  • bezpodstawne wzbogacenie,
  • świadczenie nienależne,
  • odstąpienia od umowy,
  • umowy przedwstępnej,
  • przelewu wierzytelności,
  • zmiany dłużnika,
  • skargi paulińskiej,
    
 • ustalenia treści umowy, w tym w szczególności: 
  • umowy sprzedaży (rękojmia, gwarancja, niezgodność towaru z umową, zastrzeżenie własności, prawo odkupu, prawo pierwokupu, sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa),
  • ​umowy o dzieło (opóźnienie prac, wadliwe wykonywanie, rękojmia, odstąpienia od umowy),
  • ​umowy o roboty budowlane (umowy z podwykonawcą, gwarancja zapłaty, opóźnienie prac, wadliwe wykonywanie, rękojmia, odstąpienie od umowy),
  • ​umowny najmu, w tym najmu lokalu mieszkalnego (eksmisja z lokalu mieszkalnego, wstąpienie osób bliskich, odpowiedzialność za zapłatę czynszu, wstąpienie w prawa zbywcy przez nabywcę),
  • ​umowy dzierżawy,
  • ​umowy pożyczki,
  • ​umowy darowizny,
  • ​umowy renty i dożywocia,
  • ​umowy deweloperskiej,
  • ​umowy ubezpieczenia,
  • ​umowy przewozu.

Zobacz także

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Prawo karne

Prawo karne

Prawo pracy

Prawo pracy

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

Kancelaria Prawna Katarzyna Stankiewicz

Kancelaria Prawna

Adwokat Katarzyna Stankiewicz 
ul. Gimnazjalna 18 lok. 3
01-364 Warszawa

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek
9.00 - 17.00